Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eUrząd Urzędu Gminy w Lubinie.

Dane kontaktowe Koordynatora:

Monika Siwak,

email: siwak@ug.lubin.pl ,

telefon: 76/84-03-149

Data sporządzenia deklaracji:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa eUrząd Urzędu Gminy w Lubinie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę, która sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby przygotowujące i zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących. W lewym górnym rogu serwisu umiejscowione jest menu z następującymi opcjami: kontrast, powiększanie i pomniejszanie czcionki.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

POMOC W NAWIGACJI

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:

TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: kancelaria@ug.lubin.pl

• faxem na nr 76/84-03-140

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

• telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 76/84-03-100

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach


Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Monika Siwak, siwak@ug.lubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76/84-03-149. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od strony ulicy Księcia Ludwika I (drzwi jednoskrzydłowe z uchwytem) oraz drugie (drzwi jednoskrzydłowe z uchwytem) – boczne od przystanku autobusowego, do którego prowadzi pochylnia z poręczami. Wejście boczne do budynku nie posiada barier architektonicznych. W budynku nie ma windy. Przemieszczanie się na wyższą kondygnację możliwe jest wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie parteru budynku ze swobodnym dostępem do wszystkich pomieszczeń. W razie konieczności pracownicy z biur z wyższej kondygnacji schodzą do klienta, wezwani za pośrednictwem pracownika Kancelarii.

W korytarzu wejścia głównego do budynku znajdują się:

- trzystopniowe schody z poręczą prowadzące na klatkę schodową (I piętro) oraz na

parter przez jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi,

- tablica z widocznymi i czytelnymi informacjami dla klientów Urzędu.

  • W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz w druku kontrastowym. Oznaczenia biur w druku powiększonym dla osób słabowidzących umieszczone są na tablicach informacyjnych podwieszonych pod sufitem.
  • Na parterze budynku, w pok. 3 znajduje się Kancelaria, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie.
  • W budynku, na parterze przy bocznym wejściu do budynku, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy budynku znajduje się plac, na którym jest możliwość pozostawienia samochodu na czas załatwienia spraw urzędowych, po uprzednim pobraniu biletu przy wjeździe.